Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Eide i høstsol Foto: L.K.Havås

Vinterpir Foto M.Mæland

Rådmannen har det overordna ansvaret for leiinga av heradet.
Rådmannen er heradet sin øvste administrative leiar, og har gjennom tett samarbeid med folkevalde og tilsette ansvaret for å vidareutvikla ein berekraftig og framtidsretta organisasjon, og eit godt service- og tenestetilbod til innbyggjarane.
Rådmannen har delegert ansvar til einingsleiarane.
Rådmannen har lineansvar for til saman 4 einingar; teknisk etat, helse og omsorg, barnehage, skule.

For nærare informasjon om organisasjonen sjå organisasjonskart eller dei enkelte tenesteområda.

Den administrative organiseringa i Granvin herad finn du her.

Laster...