Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling

Organisering av oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, sakshandsamarar og leiarar i felles sak/arkivsystem WebSak

Arkivtenesta har ansvar for å;

 • motta, opne, sortere, stemple, journalføre og scanne all inngåande post
 • opprette nye arkivsaker i samband med journalføring
 • kvalitetssikre at sakshandsamar si registrering er korrekt
 • kontrollere forfallslister og sende restanselister 4 gonger i året
 • kvalitetssikre arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av alle registreringar, samt det fysiske arkiv
 • betene utlån frå arkiv/depot
 • arkivera
 • journalføra eigenproduserte dokument
 • frankera utgåande post

Sakshandsamar har ansvar for å;

 • Levere personleg adressert post som er arkivverdig(papirdokument, telefaks, e-post, sms/mms osv) til tenestetorget for journalføring
 • Ha oversikt over kva saker som er til handsaming ved hjelp av sakshandsamarsystem/fagsystem
 • Kontrollera at riktig offentlegvurdering er gjort
 • All dokumentproduksjon skal føregå i arkiv/fagsystem
 • Avskrive inngåande og interne dokument som er handsama
 • Levere fysiske kopiar til tenestetorget av alle eigenproduserte dokument
 • Utgåande brev i konvolutt og leverast til tenestetorget for frankering
 • Avslutte arkivsaker etter kvart som dei er ferdig handsama

Leiar har ansvar for å;

 • gjennomgå og fordela post til rett sakshandsamar
 • gjennomføra offentleghetsvurdering
 • sjå til at restanselister vert fyld opp
 • bidra til at krava til dokumentasjon av handsaming vert ivareteken
Laster...